Θεόδωρος Καραλής: Αποδοχή δωρεάς ακινήτου από το ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης!

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A3%CE%9C8%CE%9F%CE%9B%CE%9C%CE%A6-%CE%95%CE%940?inline=true

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Α. Αποδέχεται την δωρεά του οικόπεδου εκτάσεως 4.134,37 τ.μ. σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογ-
ραφικό διάγραμμα υπό τα στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α) συνταχθέν την 06/11/2017 από τον Πολιτικό
Μηχανικό κ. Χρήστο Λαμπρόπουλο βρίσκεται στην τοποθεσία Αγία Τριάδα ή τρείς Εκκλησίτσες εκτός
σχεδίου πόλεως είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο εφ’ όσον προϋφίσταται του 2003 και
δεν συνέρχεται με άλλη ιδιοκτησία της αυτής ιδιοκτήτριας. Δηλούται επίσης ότι το ανωτέρω αγροτεμά-
χιο δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/83 και δεν υπόκειται σε εισφορά σε γη και χρήμα ενώ εμ-
πίπτει στις διατάξεις του Ν.2308/1995 περί Εθνικού Κτηματολογίου. Επίσης δηλούται ότι εντός του
αγροτεμαχίου δεν διέρχεται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα ή οδός
προϋφιστάμενη του 1923και ότι εντός των όμορων οικοπέδων δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης να υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο απο-
δοχής της ταυτοχρόνως με το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου.
Γ) Ορίζει συμβολαιογράφο η οποία θα επιληφθεί όλων των διαδικασιών για τη σύνταξη του συμβολαί-
ου αποδοχής δωρεάς του οικοπέδου την κ. Αλεξάνδρα Σταθοπούλου . Η αμοιβή του συμβολαιογράφου
για την κατάρτιση του συμβολαίου δωρεάς θα βαρύνει το ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης.
Δ) Να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον Δωρητή κ. Σωτήριο Μπρέγιαννο , για αυτή την ιδιαίτερα
ευγενική χειρονομία.
Παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες και εξέδωσε την υπ’ αριθμό 27/2017 από-
φαση του. Γι’ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Τρίπολη 07/12/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ