ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: «Παροχή υπηρεσιών από εκτελεστή μουσικό για την κάλυψη των αναγκών της Φιλαρμονικής Δήμου Τρίπολης για το έτος 2018»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                                             Τρίπολη  01-08-2018

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ                                                           Αριθ. Πρωτ: 2065 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ      

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης &

 Παπαρηγοπούλου.

Τρίπολη Τ.Κ. 22100

Τηλ. 2710 233351 – 2710 237289

Fax: 2710 234915                                         

 

                                                               ΠΡΟΣ:   Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                                              μουσικούς εκτελεστάς σαξόφωνου.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΘΕΜΑ:  «Παροχή υπηρεσιών από  εκτελεστή μουσικό για την κάλυψη των αναγκών της Φιλαρμονικής  Δήμου Τρίπολης για το έτος 2018»

 

Έχοντας υπόψη την με αριθμ. 240/2018 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ Ψ9ΠΚΟΛΜΦ-4ΜΙ του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης και την 1853/2018 τεχνική περιγραφή  της υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης με ΑΔΑ  18REQ003384484 προσκαλείστε να υποβάλετε προσφορά  για την «Παροχή υπηρεσιών από  εκτελεστή μουσικό για την κάλυψη των αναγκών της Φιλαρμονικής  Δήμου Τρίπολης για το έτος 2018»  στην υπηρεσία  του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης  Εθνικής Αντίστασης και Παπαρηγοπούλου στο 2ο όροφο .Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω εργασίας   δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 7.041,64€ συμπεριλαμβανομένου  των κρατήσεων .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν οικονομική  προσφορά, συνοδευόμενη από τίτλο σπουδών και προϋπηρεσία  μέχρι    13-08-2018  και ώρα 10.00  αφού λάβουν υπόψη τους την ως άνω απόφαση  του Δ.Σ. και την μελέτη  του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης.

Μαζί με την προσφορά να υποβληθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α)Τίτλος σπουδών

β)Προϋπηρεσία

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,

δ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης

ε) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύθηκε

στο πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ

στο Δήμο Τρίπολης και στην ηλεκτρονική

σελίδα του ΝΠΔΔ  WWW.npddtripolis.gr                     Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Τρίπολη 01-08-2018

Δήμου Τρίπολης

 Η Δημοσιεύσασα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΡΑΛΗΣ

Κ. Σιάτη