Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Βελτίωση χώρων κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.:3352
Ημερομηνία: 05/12/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης, διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του
έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) (σχετική η με αριθμό 113/2018 μελέτη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης )
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό (χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ): 20.074,78 ευρώ
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και το ΤΕΥΔ που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα
λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του
ΝΠΔΔ www.npddtripolis.gr και ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
επίσης να λάβουν γνώση, και εφόσον το επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την
έδρα του ΝΠΔΔ, στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαρηγοπούλου και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί: στις 21/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία του ΝΠΔΔ Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαρηγοπούλου).
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα της
ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας (Για Εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οδοποιία) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)
και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρα 105 & 106 του Ν.
3669/2008) του ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ (404,00€) σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 α του
Ν4412/2016(Α147).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται: Ίδιους πόρους Κ.Α. 45.7326.0004 εγκεκριμένο Πρ. ΝΠΔΔ για το έτος 2018
Λοιπές Πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Τρίπολης.
Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2710233351
FAX επικοινωνίας 2710234915 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ε. Δρακοπούλου
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΡΑΛΗΣ

 

Προκήρυξη Διακ. Ορθή Επαν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 25000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜ

Φ.A.Y ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Σ.Α.Υ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΣΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Γ.Σ.Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Ανάλυση τιμών Μελέτης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

TEYD-Κ

Τιμολόγιο Μελέτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ