Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του κεντρικού Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του κεντρικού Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης και του
παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή
μέχρι και την 19.05.2021