Προσλήψεις προγραμματίζει το ΝΠΔΔ Τρίπολης.

FullSizeRender

 

Κατόπιν του αριθμό πρωτ. 14996/26-07-2016 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γνωστοποιήθηκε προς το ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης ότι χορηγήθηκε η έγκριση για την πρόσληψη δύο ατόμων (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/110/16848/21-07-2016 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ 20α του Ν.4057 (ΦΕΚ 54/τΑ/14-3-2012) καθορίζουμε τις ειδικότητες πρόσληψης των δύο (2) ατόμων ως εξής:

Ένα άτομο ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύ-ει και της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 και της παρ.2 του αρθρ.26 του Ν. 4325/2015 για χρο-νικό διάστημα έως 11 μήνες από τη ημερομηνία πρόσληψης τους