Πρόεδρος ΝΠΔΔ Θεόδωρος Καραλής: Εργασία – 2 θέσεις από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης!

47c15e0860bd52787fd9bf5df24b94aa_xl

Σε δύο προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του προχωρά το Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης», που εδρεύει στην Τρίπολη
Πρόκειται για 1 θέση ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ και για 1 θέση ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης, Εθνικής Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Ν. Αρκαδίας, υπ’ όψιν κας Ε. Δρακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2710-233351).